Legislativa

Zde naleznete přehled nejdůležitějších právních předpisů týkajících se výkonu povolání ergoterapeuta. Plné znění zákonů a prováděcích vyhlášek je možné v aktuálním znění dohledat na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz/Legislativa), případně pod čísly jednotlivých předpisů na webových stránkách Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz), kde je možno stáhnout celé znění předpisu v textovém formátě.

A)    Legislativa týkající se výkonu povolání ergoterapeuta

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 39/2005 Sb.
, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k  získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 186/2009 Sb. o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 189/2009 Sb.
o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 4/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 31/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 271/2012 Sb. o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka), ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 225/2011 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky, ve znění pozdějších předpisů.

B)    Legislativa týkající se zdravotního pojištění

Zákon č. 551/1991 Sb.
o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 280/1992 Sb.
o resortních, oborových, podnikových a dalších pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 267/2012 Sb. o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 421/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

C)    Legislativa týkající se zdravotních služeb

Zákon  č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů.

D)    Informace o ergoterapeutických výkonech

Dne 1. 1. 2015 vešla v platnost vyhláška č. 326/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění vyhlášky se specifikací jednotlivých novelizovaných ergoterapeutických výkonů je možně dohledat na http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vyhlaska-c326/2014-sb-kterou-se-meni-vyhlaska-ministerstva-zdravotnictvi-c_9873_11.html

 

Název výkonu

Kód

Čas (min)

Omezení místem

Omezení frekvencí

Body

Nositel

Vyšetření ergoterapeutem při zahájení ergoterapie

21611

45

BOM

1/1 den

107

S2

Vyšetření ergoterapeutem kontrolní

21613

30

BOM

1/1 den, 4/1 čtvrtletí

71

S2

Individuální ergoterapie základní

21621

30

S

2/1 den, 36/1 čtvrtletí

105

S2

Individuální ergoterapie s využitím dílen

21623

30

S

2/1 den, 24/1 čtvrtletí

99

S2

Nácvik všedních denních činností - ADL

21625

30

BOM

2/1 den, 48/1 čtvrtletí

79

S2

Ergoterapie skupinová základní

21627

11

S

2/1 den, 24/1 čtvrtletí

49

S2

Ergoterapie skupinová s využitím dílen

21629

11

S

2/1 den, 24/1 čtvrtletí

49

S2

Ergoterapeutické vyšetření pro navržení vhodných technologií a produktů

21614

20

BOM

2/1 den, 6/1 čtvrtletí

48

S2

Specializované ergoterapeutické vyšetření při zahájení ergoterapie

21609

45

S

1/1 den

134

S3

Specializované kontrolní ergoterapeutické vyšetření

21610

45

S

1/1 den, 4/1 čtvrtletí

134

S3

Klasifikování podle mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví

21612

30

BOM

1/1 den, 3/1 čtvrtletí

89

S3

Ergoterapeutické metody na neurofyziologickém podkladě

21622

45

S

1/1 den

134

S3

Cílená ergoterapie ruky

21631

30

BOM

2/1 den

89

S3

 


Vysvětlivky:
Nositel:
S1 – Nelékařský zdravotnický pracovník (NLZP) s odbornou způsobilostí
S2 – NLZP se specializovanou způsobilostí
S3 – NLZP se zvláštní odbornou způsobilostí (ZPBD s příslušnou specializací)

Omezení místem:
S – Specializované pracoviště
BOM – Bez omezení místa

Jednotlivé výkony můžete vykazovat pojišťovně v případě, že:

-    má Vaše pracoviště dané výkony „nasmlouvané“ s VZP
-    splňujete podmínky „Nositele“ pro daný výkon (viz vysvětlivky níže) 
-    provádíte aktivity daného výkonu na příslušném místě
-    nepřekračujete stanovenou frekvenci výkonu v rámci terapie konkrétního pacienta (obsahově i časově)
-    odpovídá popis terapie ve zdravotní dokumentaci pacienta konkrétnímu výkonu
VZP má pravomoc kontrolovat plnění těchto podmínek a za pochybení stanovit odpovídající opatření.

Poslední úprava: 1. 8. 2015 - Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.