Mezinárodní ergoterapeutické organizace

Zde naleznete informace o mezinárodních ergoterapeutických organizacích.

WFOT (World Federation of Occupational Therapists – Světová federace ergoterapeutů)
Světová federace ergoterapeutů je mezinárodní organizace, která sdružuje ergoterapeutické asociace i jednotlivé ergoterapeuty z celého světa. WFOT byla založena v roce 1952 a v současné době čítá 73 členských zemí. Posláním WFOTu je reprezentovat Ergoterapii na celosvětové úrovni, zlepšovat podmínky pro praxi ergoterapie, podporovat spolupráci a výměnu informací mezi ergoterapeutickými asociacemi, podílet se na vymezení etických zásad a standardů ergoterapie, podněcovat zájem o profesi či pořádat celosvětové ergoterapeutické kongresy. Na mezinárodní úrovni WFOT spolupracuje s WHO (World Health Organisation) a UNGC (United Nations Global Compact). Česká Asociace Ergoterapeutů je členem WFOTu od roku 2002. Spolupracujeme na pořádání oslav Světového dne Ergoterapie (21.10.). Průběžně podáváme zprávy o vzdělávání ergoterapeutů, o podmínkách ergoterapeutické praxe v ČR a celkově o dění oboru jako takovém. Jediným WFOTem schváleným studijním oborem ergoterapie v ČR je bakalářské studium na 1.LF UK (již od roku 2002).
Další zajímavé informace naleznete na www.wfot.org

COTEC (Council of Occupational Therapists for the European Countries - Rada ergoterapeutů pro evropské země)
Pro viditelnost a uznání ergoterapie napříč celou Evropou! COTEC je evropská organizace sdružující ergoterapeuty prostřednictvím národních asociací s cílem propagovat a podporovat mobilitu osob v rámci Evropy a zvýšit viditelnost profese. COTEC byla založena v roce 1986 za účelem koordinování názorů národních ergoterapeutických asociací. Cílem COTEC je umožnit evropským národním asociacím spolupracovat na vývoji, harmonizovat a zlepšit úroveň odborné praxe a vzdělání, stejně jako rozvíjet teorii ergoterapie v celé Evropě. COTEC sdružuje 29 evropských profesních asociací a více než 120.000 ergoterapeutů. Česká Asociace Ergoterapeutů je členem COTECu.
Další zajímavé informace naleznete na www.coteceurope.eu

ENOTHE (The European Network of Occupational Therapy in Higher Education - Evropská sít ergoterapie ve vyšším vzdělávání)
Evropská sít ergoterapie ve vyšším vzdělávání byla založena v roce 1995 v rámci Evropské unie, na základě iniciativy COTEC s finanční podporou z programu ERASMUS.  Hlavním cílem této tematické sítě je zvýšit kvalitu, definovat a rozvíjet evropský rozměr v rámci dané akademické disciplíny, či další otázky společného zájmu, a to prostřednictvím spolupráce mezi fakultami, odděleními, akademickými nebo profesními sdruženími, zaměstnavateli a klientskými organizacemi. Tato spolupráce by měla mít trvalý a široký dopad napříč celou škálou institucí v oboru. Cílem ENOTHE je sjednotit stávající evropské ergoterapeutické vzdělávací programy a zároveň navrhovat programy se záměrem zlepšit vzdělání v ergoterapii. Spolupracuje s COTEC, WFOT a dalšími mezinárodními organizacemi. Každý rok pořádá ENOTHE meeting, na kterém se setkávají učitelé a studenti z jednotlivých zemí. Členy ENOTHE jsou školy a profesní organizace ze 43 zemí. Za Českou republiku je členem 1. lékařská fakulta University Karlovy, která je jedním ze zakládajících členů.
Další zajímavé informace naleznete na:  www.enothe.eu



Poslední úprava: 3. 11. 2018 - Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.